Warunki Korzystania z Serwisu

Warunki Korzystania z Serwisu E-zlecenia |e-zlecenia.com.pl

Postanowienia ogólne

Użytkownikami serwisu E-zlecenia |e-zlecenia.com.pl mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

1. Warunki Korzystania z Serwisu określają zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania Zleceń a także składania ofert przez Wykonawców w serwisie E-zlecenia |e-zlecenia.com.pl.

2.Serwis E-zlecenia |e-zlecenia.com.pl ułatwia Użytkownikom poszukiwanie Wykonawców lub Zlecających w zakresie realizacji różnego rodzaju usług, a także umożliwia zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a Zleceniodawcą. Informacje zamieszczone w Serwisie E-zlecenia |e-zlecenia, w szczególności w Wizytówce (Portfolio) lub Zleceniu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Warunków Korzystania z Serwisu.

4.Użytkownik może kontaktować się z Administratorem w sprawie usług świadczonych za pomocą Formularza Kontaktowego:, dostępnego na stronie:

http://www.e-zlecenia.com.pl/index.php/faq

Rejestracja

1.Możliwość korzystania ze wszystkich funkcji Serwisu Zlecenia |e-zlecenia.com.pl przez Użytkownika wymaga zarejestrowania się w Serwisie E-zlecenia |e-zlecenia.com.pl.

2.W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji oraz wszystkich dalszych czynności w Serwisie E-zlecenia |e-zlecenia.com.pl może dokonać wyłącznie osoba, która jest do tego upoważniona przez ten podmiot.

3.Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnianego przez Administratora na stronach Serwisu E-zlecenia |e-zlecenia.com.pl oraz akceptację Warunków Użytkowania Serwisu. Użytkownik nie może podawać danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

4.Po prawidłowym wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia aktywacji Konta oraz inne wymagane informacje. Aktywacja Konta przez Użytkownika oznacza zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem na czas nieokreślony o świadczenie usług drogą elektroniczną w serwisie. Umowa zostaje zawarta w dniu potwierdzenia aktywacji Konta przez Użytkownika.

5.Każdy Użytkownik może korzystać z Serwisu E-zlecenia |e-zlecenia.com.pl logując się poprzez wpisanie nazwy Użytkownika i hasła dostępu podanych w ramach rejestracji w Serwisie E-zlecenia |e-zlecenia.com.pl.

6.Aktywacja Konta w Serwisie E-zlecenia |e-zlecenia.com.pl powoduje udostępnienie niektórych danych Użytkownika na ogólnie dostępnych stronach Serwisu E-zlecenia |e-zlecenia.com.pl. Administrator może żądać udokumentowania przez Użytkownika wskazywanych w Serwisie Zlecenia |e-zlecenia.com.pl danych.

7.W ramach naszego serwisu Użytkownik może prezentować dodane przez siebie pliki, w tym zdjęcia oraz inne materiały. Zabronione jest usuwanie przez Użytkownika swoich danych w trakcie korzystania z usług Serwisu E-zlecenia |e-zlecenia.com.pl, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.

8.W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika wskazanych podczas rejestracji, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie E-zlecenia |e-zlecenia.com.pl.

9.Zgłoszenie przez Użytkownika dyspozycji usunięcia jego danych, jest możliwe jedynie w związku z rezygnacją z korzystania z usług Serwisu E-zlecenia |e-zlecenia.com.pl.

Ogólne warunki publikowania Zleceń

1.Administrator udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe w celu umożliwienia im zamieszczania w Serwisie E-zlecenia |e-zlecenia.com.pl Zleceń oraz zawierania umów dotyczących przedmiotu Zlecenia.

2.Zlecenie może być zamieszczone wyłącznie przez Użytkownika uprawnionego do zawarcia i wykonania umowy będącej rezultatem zamieszczonego Zlecenia.

3.Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Użytkownicy mają możliwość zawarcia lub wykonania tych umów.

4.Treść Zlecenia lub Oferty powinna być przygotowana przez Użytkownika w sposób zgodny z rzeczywistością, rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do istoty i właściwości Zlecenia, Oferty oraz Wizytówki (Portfolio).

.5.Zlecenie należy umieścić w odpowiedniej kategorii branżowej. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii Zlecenia wskazanej przez Użytkownika, w przypadku umieszczenia w błędnej kategorii.

6.Treść Zlecenia jak i Oferty powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności powinna zawierać wymagane prawem informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony praw konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Zleceniu i Ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

7.Zlecenia jak i Oferta pochodzą od Użytkownika i są przez niego formułowane. Administrator nie ingeruje w ich treść

8.Treść Zleceń i Ofert, w tym jego przedmiot, nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej), a także dobrych obyczajów, jak również nie może wpływać negatywnie na dobre imię Administratora .

9.Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających prawa lub dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika działań lub publikowanie Zleceń i Ofert zawierających treści jako zakazane.

10.Zabronione jest kopiowanie treści i innych materiałów (plików graficznych, dokumentów itp.) będących częścią Zleceń i Ofert opublikowanych w Serwisie E-zlecenia |e-zlecenia.com.pl w celu publikacji tych treści i materiałów na zewnętrznych, niezależnych od Serwisu e-zlecenia stronach internetowych lub wykorzystywania w inny sposób naruszający prawa osób trzecich lub Administratora.

11.Użytkownicy zobowiązani są zamieszczać Zleceń, Ofert, zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz przewidzianych nimi konsekwencji dla określonej czynności. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości.

12..Administrator zastrzega sobie możliwość ukrywania fragmentów Zleceń, w zakresie odnoszącym się do danych umożliwiających kontakt z Wykonawcą (imię, nazwisko, adres, telefon, dane komunikatorów itp.). Dostęp do ukrytych danych uwarunkowany jest uiszczeniem opłaty.

13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów zawartych pomiędzy Użytkownikami Serwisu e-zlecenia.

14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także za legalność lub zdolność Użytkowników do świadczenia oferowanych usług, zawarcia i realizacji umów zawartych w Serwisie E-zlecenia |e-zlecenia.com.pl.

15.Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Wizytówki (Portfolio) lub Zlecenia bądź innych treści lub zablokowania Konta w przypadku naruszania przez Użytkownika naruszenia przepisów prawa.

16.W przypadku blokady Konta wszystkie opublikowane przez Użytkownika Zlecenia i Oferty zostaną bezzwłocznie usunięte, Administrator tym samym rozwiązuje umowę z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym.

17.Administrator ma prawo do usunięcia Wizytówki (Portfolio), Zleceń i Ofert lub innych materiałów , jeżeli naruszają one w jakikolwiek sposób postanowienia Warunków Korzystania z Serwisu lub naruszają przepisy prawa.

Publikacja Zlecenia

1.W celu zamieszczenia Zlecenia, Użytkownik posiadający Konto, po zalogowaniu na nim powinien: stworzyć i zatwierdzić opis Zlecenia, określający ogół warunków, na jakich Zlecenie ma być wykonane, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stosownej stronie Serwisu E-zlecenia |e-zlecenia.com.pl, wybrać interesujące Użytkownika opcje dodatkowe dotyczące publikacji Zlecenia.

2.Użytkownik ma możliwość zmiany treści (edycji) zamieszczonego już Zlecenia, odpowiada jednak za powstałe skutki treści zamieszczonych uprzednio.

3.Wykonawcy zainteresowani Zleceniami składają stosowne Oferty a treści tych Ofert powinny być zredagowane w czytelny i precyzyjny sposób, a ich treść powinna być zgodna z przepisami prawa.

4.Publikacja Zlecenia w Serwisie E-zlecenia |e-zlecenia.com.pl i kończy się w następujących sytuacjach:

- po upływie terminu publikacji Zlecenia;

- w przypadku wcześniejszego zakończenia publikacji Zlecenia przez Zleceniodawcę,

- z chwilą wyboru Wykonawcy przez Zleceniodawcę,

- w momencie usunięcia Zlecenia przez Administratora

5. W przypadku, gdy publikacja Zlecenia zakończona jest wyborem Wykonawcy składającego ofertę, a wybrany Wykonawca zaakceptuje wybór, na skutek przyjęcia oferty pomiędzy Wykonawcą a Zleceniodawcą dochodzi do zawarcia umowy o treści ustalonej przez strony umowy, które nawiązały kontakt w Serwisie E-zlecenia |e-zlecenia.com.pl. W takim wypadku Zlecający i wybrany Wykonawca powinni realizować umowę na warunkach przez siebie ustalonych.

System ocen

1.W ramach Serwisu E-zlecenia |e-zlecenia.com.pl istnieje system ocen, który służy do wystawiania Wykonawcom jak i Zleceniodawcą opinii na temat przebiegu i realizacji transakcji.

2.Treści ocen oraz odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Serwis E-zlecenia |e-zlecenia.com.pl.

3.Ocena jest zawsze przyporządkowana do konkretnego Zlecenia. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie oceny.

4.Oceny oraz opisy powinny być zredagowane w czytelny, zrozumiały i precyzyjny sposób, a ich treść powinna być zgodna z zasadami i przepisami prawa.

5.Administrator nie ingeruje w treść ocen oraz opisów zamieszczanych przez Użytkowników. Ocenę lub opis usuwa się na zasadach przewidzianych przepisami prawa, w tym gdy narusza ona dobre obyczaje lub narusza lub zagraża naruszeniem dóbr osobistych,.

6.W Serwisie e-zlecenia.com.pl niedozwolone są działania, których efektem może być fałszywe zawyżanie wiarygodności Użytkownika w systemie ocen, na przykład poprzez wystawianie nieprawdziwych ocen.

Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usług, należy składać za pośrednictwem działu - Anuluj/ Spór - w prawym panelu bocznym na stronie serwisu po zalogowaniu się na konto użytkownika. Administrator zobowiązuje się do odpowiedniego zaangażowania się i odpowiedniego działania w związku z powstałym sporem.

Odstąpienie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług w Serwisie E-zlecenia |e-zlecenia.com.pl

1.Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług w Serwisie E-zlecenia |e-zlecenia.com.pl w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy tj. od dnia potwierdzenia aktywacji. Rozwiązanie umowy obliguje Administratora Serwisu E-zlecenia |e-zlecenia.com.pl do usunięcia danych osobowych znajdujących się w posiadaniu Administratora Serwisu E-zlecenia |e-zlecenia.com.pl. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o świadczenie usług w Serwisie e-zlecenia, Użytkownik powinien złożyć Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną lub przez formularz kontaktowy.

2.Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania w każdym czasie umowy w trybie natychmiastowym z Użytkownikiem, który narusza postanowienia Warunków Korzystania Z Serwisu.

3.Jeżeli umowa została rozwiązana przez Administratora, Użytkownik nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Administratora.

Zmiany regulaminu

Administrator może w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Serwisu E-zlecenia |e-zlecenia.com.pl , a także w celu poprawy ochrony prywatności Użytkowników i zapobiegania nadużyciom, zmienić niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu

Uwaga !

Wszelakie materiały, a także elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje,dostępne na stronach Serwisu E-zlecenia |e-zlecenia.com.pl stanowią przedmiot praw Serwisu E-zlecenia |e-zlecenia.com.pl lub Użytkowników.

Opłaty

Zlecenia zamieszczane przez Zleceniodawców są bezpłatne.

Ceny opłat opcjonalnych :

Zlecenie Polecane - 5 PLN

Pilne Zlecenie - 5 PLN

Ukryj Oferty - 5 PLN

Prywatne Zlecenie - 5 PLN

Część usług w ramach Serwisu E-zlecenia |e-zlecenia.com.pl świadczonych jest odpłatnie. Na start każdy zarejestrowany Wykonawca otrzymuje 1 kredyt o wartości 5 PLN ważny 30 dni. Jeden kredyt to cena jednej złożonej oferty o wartości 5 PLN.

       
Nazwa pakietu Opis Ilość kredytów Ważność Cena
Start Pakiet Startowy 1 Kredyt 1 Kredyt 30 dni 5 zł
Pakiet srebrny Pakiet 5 Kredytów 5 Kredytów 60 dni 20 zł
Pakiet złoty Pakiet 10 Kredytów 10 Kredytów 90 dni 40 zł

FB Twitter Linkedin

© Copyright 2011 EllisLab, Inc. powered by e-zlecenia.com.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone.